Вход
Регистрация
Публичный договор

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


про надання доступу до інформаційно-пошукової системи.


Цей Публічний договір (далі - Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті https://2cars.pro/, по організації надання доступу до інформаційно-пошукової Системи юридичним та / або фізичним особам (далі - Замовник)

Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

Даний Публічний договір про надання доступу до інформаційно-пошукової Системи (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору про надання доступу до інформаційно-пошукової Системи.

Текст цієї Оферти в актуальній редакції доступний для прочитання та ознайомлення Користувачам на Ресурсах Виконавця.


1. Терміни та визначення, що використовуються в цій оферті.

1.1. З метою однакового тлумачення наведені нижче терміни, в тому числі виділені з великої літери, використовуються в такому значенні:

Технологія пошукової системи - являє собою інформаційний алгоритм пошуку по заданим параметрам публічної інформації, розміщеної у відкритих джерелах мережі інтернет.

Тариф - додаток до цієї Оферті, що містить інформацію про часовий проміжок використання Системи Виконавця, прив'язаного до розміру винагороди.

Система - сукупність пошукових інтернет-сайтів Виконавця, додатків та інших програм Виконавця (партнерів Виконавця) для мобільних і інших портативних пристроїв, доступ до яких можливий шляхом авторизації Користувача на умовах Оферти.

Авторизація користувача - процедура ідентифікації Користувача для доступу до Системи Виконавця шляхом внесення реєстраційних даних в певну форму.

Ресурси виконавця - термін, рівнозначний терміну Система.

Користувач - особа - одержувач інформації шляхом доступу до системи виконавця. Користувач вважається Зареєстрованим після внесення необхідної кількості реєстраційних даних для використання Системи.

Пошуковий результат - сукупність текстових і графічних даних, що містять в структурованій формі публічну інформацію, розміщену в відкритих джерелах мережі інтернет.

Сторони - разом і окремо Виконавець і Користувач.

Службове повідомлення - повідомлення, відправлене Користувачеві по будь-кому, вказанному ним в реєстраційній формі засобу зв'язку, в тому числі, але не виключаючи: SMS-повідомлення на телефонний номер, E-Mail, службове повідомлення в чат-боті або веб-браузері.

Автоматизовані запити - запити Користувача, із застосуванням спеціальних автоматизованих програм або без використання таких, які направляються в Систему з метою збору інформації по однотипним Пошуковим результатами. До автоматизованих запитів може бути віднесений будь-який потік запитів від одного Користувача в будь-якому вигляді, в тому числі, але не виключаючи: відправку однотипних запитів з порядковою зміною одного символу, відправка запитів з частотою, що перевищує розумні фізіологічні здатності Користувача на внесення змін до Запиту, масовий збір інформації і т.д.

Демонстраційний доступ - безоплатне право користування Системою, надане новому Користувачу на умовах цієї Оферти і обмежене часовим проміжком та/або функціоналом, встановленим шляхом направлення Службового повідомлення. Демонстраційний доступ надається на умовах цієї Оферти.

1.2. У тексті оферти можуть бути використані інші терміни, не зазначені в п. 1.1, тлумачення яких має здійснюватися відповідно до законодавства України, а в разі відсутності законодавчо визначеної термінології - відповідно до загальновживаних термінів мережі інтернет.


2. Предмет договору.

2.1. На підставі обраного Користувачем тарифу Виконавець зобов'язується за винагороду надати Користувачеві доступ до своєї пошукової Системи для отримання публічної інформації, розміщеної у відкритих джерелах мережі Інтернет, а Користувач зобов'язується оплатити доступ згідно обраного тарифу.

2.2. Договір вважається укладеним за умови акцепту Оферти шляхом вчинення дій, зазначених у п.п.7.1.-7.5. даної оферти.

2.3. Акцепт оферти підтверджує ознайомлення з її змістом і розуміння сенсу предмета і умов оферти та всіх її додатків.


3. Загальні умови надання доступу.

3.1. Предметом Договору є надання доступу до Системи Виконавця. Будь-які консультації, будь-яка допомога Виконавця Користувачеві здійснюється за добровільною згодою Виконавця, на безоплатній основі, не є послугою, і надається без надання гарантій і зобов'язань Виконавця.

3.2. Користувач не має права передавати свої права доступу до Системи за Договором без згоди Виконавця. Обов'язок підтвердження такої згоди покладається на Користувача.

3.3. Виконавець залишає за собою право внести в роботу Системи зміни, що дозволяють обмежити або призупинити доступ до Системи в разі відсутності оплати з боку Користувача або порушення п. 3.2, 4.4 цієї Оферти.

3.4. Вартість доступу до Системи являє собою оплату за здійснення фізичних дій, програмно-апаратних та технологічних процесів, які виконує Виконавець на дату початку надання Користувачу доступу до Системи.

3.5. Користувач несе самостійно відповідальність за збереження і конфіденційність реєстраційних даних, необхідних для доступу до Системи виконавця.

3.6. Всі дії, виконані із застосуванням індивідуальних налаштувань і реєстраційних даних, вважаються здійсненими Користувачем. Користувач несе відповідальність перед третіми особами в разі несанкціонованого використання індивідуальних налаштувань і реєстраційних даних Користувача.


4. Права та обов'язки сторін.

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надати Користувачу доступ до Системи, та встановити, програмно-апаратним способом, можливість використання Системи в терміни та на умовах, передбачених офертою.

4.1.2. Забезпечити роботу Системи на умовах цієї Оферти.

4.1.3. Не поширювати отриману від Користувача персональну інформацію та персональні дані, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України або у інших випадках, передбачених Договором.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Отримувати оплату в порядку, передбаченому цією офертою.

4.2.2. Відмовитися від надання доступу до Системи, якщо надання такого доступу може спричинити для Користувача (або третіх осіб) збитки та / або санкції, та / або виникнення яких пов'язане з порушенням чинного законодавства України, або інтересів Виконавця, в т.ч. пов'язаних з його діловою репутацією.

4.2.3. В односторонньому порядку вносити зміни в тарифи на доступ до Системи Виконавця.

4.2.4. Вносити, в односторонньому порядку, в роботу Системи зміни, що дозволяють обмежити або призупинити Користувачеві доступ до Системи при порушенні Користувачем п.п. 3.2., 3.3, 4.4, 9.4. Оферти в порядку і на умовах, передбачених цією офертою.

4.2.5. Водночас із внесенням до роботи Системи змін, що дозволяють обмежити або призупинити Користувачеві доступ до Системи, Виконавець направляє відповідне повідомлення у вигляді Службового повідомлення.

4.2.6. Щодня, переважно в нічний час з 00.00 годин до 07.00 годин, проводити профілактичні роботи з обмеженням доступу до Системи без попереднього повідомлення Користувача.

4.2.7. Виконавець має право без попереднього повідомлення Користувача вносити зміни в Систему, розширювати, скорочувати, редагувати та допрацьовувати функціональні можливості Системи.

4.2.8. Виконавець має право здійснювати перевірку дій Користувача при здійсненні доступу до Системи.

4.2.9. Проводити опитування Користувача з використанням технічних засобів Виконавця і контактних даних Користувача з метою поліпшення якості функціонування Системи.

4.2.10. Для надання доступу до Системи та видачі Пошукового результату Виконавець має право залучати третіх осіб без отримання згоди Користувача.

4.2.11. Виконавець має право направляти Користувачеві за допомогою Службових повідомлень довідкову, службову, рекламну та іншу інформацію на свій розсуд. Користування Системою, за умовами цієї Оферти є належним чином проінформованою згодою Користувача на отримання Повідомлень довідкового, службового, рекламного та іншого характеру від Виконавця.

4.3. Користувач має право:

4.3.1. Використовувати доступу до Системи в порядку і на умовах, передбачених цією офертою.

4.3.2. Відмовитися від доступу до Системи шляхом подання відповідного повідомлення без повернення грошових коштів на умовах Оферти.

4.4. Користувач зобов'язується:

4.4.1. При використанні Системи дотримуватися всіх вимог Виконавця, які передбачені Офертою, так і спрямованих у вигляді Службових повідомлень під час її використання.

4.4.2. Надати Виконавцю правдиві відомості про себе, необхідні для взаємодії з метою виконання Договору.

4.4.3. Оплатити доступ до Системи в терміни і на умовах, передбачених цією офертою і Тарифом.

4.4.4. Використовувати Систему, виключаючи фактичне надання доступу іншим особам, які не мають права доступу до Системи.

4.4.5. Використовувати Систему способом, що виключає виникнення Автоматизованих запитів.

4.4.6. Забезпечити захист від вірусів і інших шкідливих програм всі свої пристрої, з яких проводиться робота з Системою Виконавця.

4.4.7. Відшкодувати збитки (реальні збитки та упущену вигоду), що виникли внаслідок порушення пунктів 4.4.4, 4.4.5 та 4.4.6 Оферти. Обов'язок надати докази відсутності прямого або непрямого умислу за фактом виникнення збитків Виконавця покладається на Користувача.

4.4.8. Користувач несе відповідальність за всіх своїх працівників або інших осіб, що залучаються ним для виконання робіт за цивільноправовими договорами.

4.4.9. Користувач зобов'язується не передавати без письмового узгодження з Виконавцем умов такої передачі будь-які права за цим договором, безоплатно або стягуючи плату, в тому числі передавати права третім особам, передавати ключі доступу третім особам, публікувати публічно отримані Пошукові результати, публікувати їх в будь-яких закритих та відкритих інтернет майданчиках і онлайн-чатах.


5. Вартість надання доступу та порядок їх оплати.

5.1. Вартість надання доступу до Системи Виконавця визначається на підставі Тарифу, який є додатком до цієї Оферти, доступний Користувачам на Ресурсах Виконавця, що містить інформацію про часовий проміжок використання Системи Виконавця, прив'язаного до розміру винагороди.

5.2. З дати початку фактичного надання доступу до Системи, відповідно до п. 3.3 та 3.4. Оферти, передбачено автоматичне тимчасове обмеження можливості використання доступу до Системи відповідно до кількості календарних днів, зазначених у Тарифі.

5.3. Обчислення календарних днів тимчасового обмеження доступу до Системи здійснюється з моменту (дати) надходження грошових коштів відповідно до п. 5.5.

5.4. Для отримання можливості використання Системи на новий термін відповідно до Тарифу, Користувач здійснює повторний Акцепт Оферти, що буде підставою для повторного надання доступу до Системи.

5.5. Доступ до Системи вважається оплаченим Користувачем з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. В окремих випадках на власний розсуд Виконавця підтвердженням факту оплати може служити факсимільну копію платіжного доручення з відміткою банку про оплату при безготівковій формі оплати, факсимільну копію квитанції про оплату з печаткою банку, через який здійснено оплату, або верифікація Виконавцем факту платежу на користь Виконавця через платіжні системи в разі здійснення Користувачем електронного платежу.

5.6. Всі збори і податки, а також інші витрати, пов'язані з виконанням цього договору, сторони несуть самостійно відповідно до чинного законодавства України.


6. Захист інтересів Сторін.

6.1. Сторони погодили, що доступ до Системи є наданим з моменту (дати) фактичного надання Користувачеві можливості доступу до Системи програмно-апаратними засобами Виконавця.

6.2. Тимчасове обмеження можливості використання Користувачем доступу до Системи Виконавця є технічним параметром Системи, що не впливає на якість доступу до Системи.

6.3. Надання Акту приймання Офертою не передбачено.

6.4. Користувач бере на себе майнову і немайнову відповідальність перед третіми особами за втрату реєстраційних даних, що дозволяють здійснити Авторизацію в Системі, навмисно, з необережності чи недбалості Користувача.

6.5. Надання безоплатного Демонстраційного доступу до Системи виключає будь-які договірні зобов'язання з боку Виконавця перед Користувачем, передбачені цією офертою.

6.6. Користувач не має права поступатися доступом за Договором третім особам без згоди Виконавця.


7. Процедура авторизації Користувача. Вибір тарифу.

7.1. Авторизація Користувача може бути здійснена в спрощеному чи повному варіанті. Спрощена авторизація є доступом до Системи з обмеженим функціоналом. Для доступу до всіх функцій cистеми Користувач повинен здійснити повну авторизацію в Системі Виконавця.

7.2. Спрощеною авторизацією визнаються конклюдентні дії Користувача у вигляді здійсненого платежу, що дозволяє достовірно ідентифікувати платника, його найменування та / або повне ім'я. Кожен співробітник одного Користувача, який використовує індивідуальне Робоче місце та індивідуальне обладнання, повинен бути окремо авторизований в Системі з отриманням окремого Клієнтського доступу.

7.3. Повна авторизація проводиться шляхом повідомлення Користувачем достовірної, повної, актуальної інформації та проведення засвідчувальних процедур в будь-який часовий проміжок, а також у випадках, прямо передбачених офертою. Виконавець має право направити повідомлення Користувачеві про необхідність повної авторизації в певний термін, після закінчення якого доступ до Системи може бути обмежений.

7.4. Визначення параметрів доступу до Системи проводиться Виконавцем виходячи з вартості, відповідного Тарифу, який є додатком до цієї Оферті і доступний Користувачам на Ресурсах Виконавця.

7.5. Сторони мають право здійснювати обмін скан-копіями документів за контактними даними, вказаними Користувачем у реєстраційній формі на Ресурсах виконавця. Виконавець має право направляти за наданими контактними даними Службові повідомлення, скан-копії документів, інші повідомлення.

7.6. Користувач направляє повідомлення, повідомлення та скан-копії документів на електронну адресу Виконавця, вказаною на Ресурсах Виконавця.

7.7. Дії, зазначені в п. П. 7.1.- 7.6. Оферти визнаються Сторонами як справжнього волевиявлення і підтвердження правомочності особи, що здійснює юридично значимі дії. Листування за допомогою електронних листів, а також з використанням скан-підписів та скан-печаток в переданих електронних документах, визнаються сторонами формою електронного підпису.

7.8. Користувач має право достроково відмовитися від авторизації в Системі шляхом подання відповідного повідомлення в порядку, встановленому п. 7.5 Оферти. З моменту отримання від Користувача повідомлення про відмову від доступу Виконавець вносить зміни в роботу Системи, припиняють доступ до даних авторизації Користувача.

7.9. Виконавець має право не надавати Демонстраційний доступ Користувачеві, який раніше отримував Демонстраційний доступ до Системи. У разі виявлення технічних параметрів, що дозволяють Виконавцю встановити факт повторного запиту Користувача на Демонстраційний доступ, Виконавець здійснює дії по обмеженню доступу до Системи цього Користувача. Обов'язок доводити відсутність повторного запиту на Демонстраційний доступ лежить на Користувачі.

7.10. Користувач погоджується і визнає, що внесення змін до Оферту тягне за собою внесення змін до укладеного шляхом Акцепту Оферти Договору. Внесені зміни Договору вступають в силу на наступний календарний день після дати внесення змін Оферти.

7.11. Перехід прав на Систему чи інші виняткові права до нового правовласника не є підставою для зміни або розірвання Договору, укладеного в порядку Акцепту Оферти.


8. Відповідальність і обмеження відповідальності.

8.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних, під якими розуміються: заборонні дії влади, громадянські заворушення, епідемії, блокада, ембарго, землетруси, повені, пожежі або інші стихійні лиха.

8.3. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за Договором за будь-які непрямі збитки або упущену вигоду Користувача або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні.

8.4. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за Договором за неможливість використання Системи в певні проміжки часу, встановлені Офертою, а також об'єктивною неможливістю роботи пошукової системи (перерви роботи публічних інтернет ресурсів, профілактичні роботи, дії і розпорядження державних органів щодо усунення порушень і т. д.).

8.5. Виконавець не несе відповідальності за ефективність Системи в разі направлення Користувачем Автоматизованих запитів.

8.6. Виконавець не гарантує відсутність помилок і збоїв в роботі Системи, роблячи при цьому зусилля для їх усунення.

8.7. Виконавець не несе ніякої відповідальності у разі відсутності інформованості з боку Користувача про будь-яких претензійних суперечках або судових розглядах, де прямо або побічно зачіпаються інтереси Виконавця, його Ресурсів, через неможливість здійснити своєчасний захист інтересів Виконавця. Якщо протягом двох робочих днів з моменту виникнення претензійних суперечок або судових розглядів Користувач не повідомить Виконавця про факт спору в порядку п. 7.5 Оферти, то Сторони погодилися розцінювати таку дію (бездіяльність) як зловживання правом, не тягнуть будь-яких наслідків для Виконавця з віднесенням всіх збитків з виникаючих суперечок на Користувача.

8.8. У разі передачі третім особам або демонстрації Пошукових результатів, отриманих з використанням Системи Виконавця, Користувач несе самостійну відповідальність за її недостовірність перед третіми особами (майнову та іншу немайнову відповідно до чинного законодавства України).


9. Конфіденційність і захист персональних даних.

9.1. Конфіденційною інформацією є будь-які відомості, в тому числі ділового, технічного та фінансового характеру, розкриті однієї із Сторін у вигляді документів, алгоритмів, комп'ютерного програмного забезпечення, знання, досвіду, а також інша інформація, зазначена Сторонами як конфіденційна.

9.2. Сторони погодилися, що умова збереження конфіденційності реєстраційних даних (включаючи персональні дані), зазначених Користувачем, не поширюється на випадки використання Виконавцем таких даних з метою виконання Договору, укладеного шляхом Акцепту Оферти.

9.3. Одночасно з Акцептом Оферти Користувач дає згоду Виконавцю на обробку персональних даних.

9.4. Сторони зобов'язуються не розголошувати будь-якій третій стороні конфіденційну інформацію, отриману письмово або на електронному носії, без письмового дозволу Сторони, що передає, не використовувати її з метою, що суперечать цілям Договору. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних і розумних заходів для запобігання повного або часткового розголошення Конфіденційної інформації.

9.5. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за зміст пошукових результатів так як інформація є загальнодоступною. Користувач несе індивідуальну відповідальність у разі здійснення дій (бездіяльності) по поширення відомостей і даних, що містяться в результатах пошуку.

9.6. Виконавець не є ні джерелом, ні розповсюджувачем інформації, яка міститься в пошукових результатах.

9.7. Всі вимоги про захист персональних даних можуть і повинні бути спрямовані Користувачем і іншими особами безпосередньо тим суб'єктам правовідносин, які поширюють таку інформацію, або вказують себе в якості джерела інформації. За фактом напрямки таких вимог Користувач повідомляє Виконавця в дводенний термін. Відсутність такого повідомлення надає Виконавцю право на застосування умов п. 4.2.4 та п. 8.7 цієї Оферти.

9.8. Відправлені Користувачем за допомогою використання Системи Виконавця фотоматеріали, текстові матеріали, запити та інші дані, з моменту їх відправки стають публічними і загальнодоступними, можуть бути використані при роботі Системи без будь-якого попереднього повідомлення Користувача в якості публічної інформації, який не має статусу конфіденційної інформації. Відповідальність за надання статусу конфіденційності інформації лежить на Користувачі який шляхом вчинення конклюдентних дій у вигляді відправки фотоматеріалів, текстових матеріалів, запитів та інших даних в Систему Виконавця висловлює свою відмову від статусу конфіденційності переданих даних.


10. Заключні положення.

10.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України Всі питання, не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до законів України.

10.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникли в результаті виконання Договору, укладеного шляхом Акцепту Оферти, вирішуються шляхом переговорів по електронній пошті. Термін розгляду претензій складає тридцять днів.

10.3. Питання і розбіжності щодо роботи Системи Виконавця, в тому числі, але не виключаючи питань достовірності Пошукових результатів і захисту персональних даних Користувача, вирішуються шляхом відправки Виконавцю Запиту на перевірку роботи Системи з додатком Документів, що засвідчують особу і підтверджують приналежність заявнику реєстраційних даних (номер телефону, електронна пошта). Термін відповіді на Запит становить тридцять календарних днів.

10.4. Якщо суперечки між Користувачем і Виконавцем щодо Договору не вирішені шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством за місцем знаходження Виконавця.

10.5. У разі якщо одна чи більше положень Оферти будуть визнані з якої-небудь причини недійсними, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Оферти, які залишаються в силі.


Реквізити ТОВ «ТУКАРС»

Юридична адреса: 02121, Україна, м. Київ, вул. Вербицького, 26, кв. 252

Код підприємства: 38833807

IBAN UA833052990000026007046806792

в ПАТ КБ "ПриватБанк" в м. Києві,

МФО: 380269;

E-mail: info@2cars.com.ua


Вход
Нет аккаунта? Создать аккаунт
Восстановление пароля
Нажмите “Получить код”, чтобы получить СМС с кодом подтверждения
Номер телефона
В формате +380XXXXXXXXX
Код отправлен,
ожидайте СМС
Регистрация
Номер телефона
В формате +380XXXXXXXXX
Код отправлен,
ожидайте СМС
Уже есть аккаунт? Войти
Сохранить фильтр и получать уведомления в Telegram
Название фильтра (не обязательно)
Описание фильтра (не обязательно)
Сохранить
Обратная связь
Ваше имя
Тема
Сообщение
Ваш номер телефон
Проверь авто не выходя из дома
Опытный эксперт проведет
Выездную диагностику и/или Диагностику на СТО.
Вы получите детальный Акт
с описанием реального состояния автомобиля
+ фото и видео отчет
Номер телефона
Остался последний шаг

Подключите Telegram Bot для получения уведомлений о всех авто по заданному поиску!

Вы сразу оцените удобство использования и полезность нашего Бота!